Sản phẩm

Kiểu thủy lực

Lại một cuộc cách mạng kỹ thuật khác được thực hiện bởi LS!   Sự khác biệt của thành công và kỹ thuật!   Từ khóa cho sự thành công của khách hàng!

 Lực kẹp khuôn

the ONE* Series
Hybrid cỡ vừa và lớn

500~3300

WIZ/WIZ-X Series
Hybrid cỡ vừa

500~4000

WIZ-T Series
Hybrid cỡ nhỏ

90~400

M-ES Series
thủy lực kinh tế

450~4000

WIZ-PLT Series
máy Pallet chuyên dụng

2000~4000

DC-ES Series
Máy ép thủy lực nhiều màu

700~1600